Mission Vision

FAQ

General Question

(Bakit lumikha ang NATCCO ng sariling MBA?)

[Nganong gitukod sa Natcco ang Natcco MBA?]

NATCCO Network is geared in taking care of its members and creating opportunities to improve their economic well-being. To further support the members, NATCCO has created NATCCO MBAI and its main responsibility is to extend financial assistance to members and their dependents, in the form of death benefits, sickness benefits, provident savings and loan redemption assistance.

(Ang NATCCO Network ay nakatuon sa pag-aalaga sa mga miyembro at paglikha ng mga pagkakataon para mapabuti ang pang-ekonomiyang kagalingan at mapaangat ang antas ng kanilang kabuhayan. Para sa karagdagang suporta sa mga miyembro, binuo ng NATCCO ang NATCCO MBAI na ang pangunahing responsibilidad ay para maipabot ang tulong pinansyal sa mga miyembro at kanilang mga pamilya. Ito ay sa pamamagitan ng mga benepisyo tulad ng  pagkamatay (death benefits), pagkakasakit (sickness benefits) , pag-iimpok(provident savings) at pagtitiyak na ang utang ay mabayaran (loan redemption assistance).)

[Gitinguha sa Natcco ang pag-atiman sa iyang mga miyembro pinaagi sa pagmgna og oportunidad nga papauswag sa ilang panginabuhi. Tunong niini. Gitukod sa Natcco ang Natcco MBA kansang nahaunang buluhaton mao ang pagtabang sa mga miyenbro ug kanilang mga dependents og death assistance, sickness benefits, provident savings, ug pagseguro na mabayaran ang utang.]

(Ano ang mga produkto ng NATCCO Mbai?)

[Unsa ang mga producto sa Natcco MBA?]

There are two (2) products, Damayan (Family Yearly Renewable Plan) and Loan Guarantee Plan (LGP).

(May dalawang (2) produkto ang NATCCO MBAI, Damayan (Family Yearly Renewable Plan) at Loan Guarantee Plan (LGP).)

[Pagkakaro, duha pa lamang ang opisyal nga product sa Natcco MBA, ang Damayan (Family Yearly Renewable Plan) ug Loan Guarantee plan (LGP).]

(Ano ang Damayan?)

[Unsa man ang Damayan?]

“Damayan” is a basic life insurance designed to protect and take care of its family members in case of the untimely death of a loved-one. Filipinos are family-oriented people. At the time of death of any member of the family, those who are left behind see to it that the remains the deceased is well taken care of. This requires sizable sum of money, and some of which are contributed by friend and relatives. Damayan is designed to supplement the family needs during this inevitable event. It covers the insured for one (1) year, and can be renewed every year.

(Ang 'Damayan' ay isang pangunahing life insurance na idinisenyo upang protektahan at pangalagaan ang bawat miyembro ng pamilya sa di inaasahang oras ng pagkamatay ng isang minamahal. Ang Pilipino ay kilala bilang “family-oriented” na mga tao. Sa oras ng kamatayan ng sinumang miyembro ng pamilya, ang mga taong naiwan ay sinisigurong maayos at matiwasay na mailalagak ang labi ng namatay. Ito ay nangangailangan ng malaki-laking halaga na salapi, at kadalasan ang mga kamag-anak at kaibigan ay nagtutulong-tulong para mapunan ang pangangailanagn. Ang Damayan ay inilikha para mapunan ang mga pangangailangan ng pamilya sa panahon na hindi maiwasan kaganapan. Ito ay sumasaklaw sa mga insured para sa isang (1) taon, at maaaring i-renew bawat taon.)

[Ang Damayn ay usa ka batakang life insurance nga gimugna alang sa proteksyon ug pag-atiman sa miyembro nga namatayan. Ang Filipino nailhan man ugod nga family-oriented. Sa higayon nga sila namatayan, ang nahibilin maningkamot gayod nga mahiluna ang mipanaw sa laing kalibutan.  Kini nanginahanglan og igo-igong salapi nga ang uban gikan sa limos sa mga kahigalaan ug mga paryente. Ang Damayan gimugna aron pagdugang sa mga panginahanglanon sa pamilya sa panahon sa pagbangotan. Kini naglakip sa mga na-insured sulod sa usa (1) ka tuig ug mahimong ipadayon sa mga sunod nga tuig.]

(Ano ang Loan Guarantee Plan?)

[Unsa man ang Loan Guarantee Plan?]

Loan Guarantee Plan or LGP is a credit life insurance, that pays off the loan of the Principal Member when he/she dies. It covers the Principal Member-Borrower during the loan term.

(Ang Loan Guarantee Plan ay isang credit life insurance na tulong para sa pangunahing miyembro upang mabayaran ang kanyang pagkakautang kung siya ay namatay ng hindi natatapos ang napagkasunduang termino ng utang.) 

[Ang Loan Guarantee Plan ay us aka credit life insurance kung hain ang utang ng miyembro ay mabayan kung mipanaw siya sulod sa termino sa iyang utang.]

(Sino ang maaaring makinabang sa mga  produkto ng NATCCO Mbai?)

[Kinsa ang makaapil niini nga product sa Natcco MBA?]

All members of cooperatives that satisfy the following requirements, and are affiliated under NATCCO Network may apply for (may avail of the) Damayan and LGP.

Principal Member:

 1. 18 to 64 years old;
 2. Must be in good health, able to perform normal and regular chores, and not afflicted with life threatening disease/s.

Dependents: Principal Member may insure his/her dependents that are:

 1. 18 to 64 years old (spouse/parent) and 5 to 21 years old (children/siblings);
 2. Must be in good health, able to perform normal and regular chores, and not afflicted with life threatening disease/s.

(Lahat ng mga miyembro ng kooperatiba na nakapagbigay ng kumpleto at kinakailangan dokumento, at kabilang sa kooperatiba na miyembro ng NATCCO Network ay maaring kumuha ng DAMAYAN at LGP.

Pangunahing Miyembro

 • May edad 18 hanggang 64 taong gulang.
 • May mabuting kalusugan at walang malubhang karamdaman  at nakagagawa ng mga pang araw-araw na Gawain.

Dependent/s

 • Asawa o magulang na edad 18 hanggang 64 taong gulang at anak o kapatid na edad 5 hanggang 21 taong gulang.
 • May mabuting kalusugan at walang malubhang karamdaman  at nakagagawa ng mga pang araw-araw na Gawain.)

[Tanang miyembro sa cooperatiba nga nakatagbo sa nakalistang lagda kansang cooperatiba ay nahisakop sa Natcco makaapil sa Damayan ug LGP.

Principal nga Miyembro:

 • 18 -64 ang edad;
 • Himsug, mahimong motrabaho sa iyang naandan, ug dili apectado sa delicadong sakit.

Dependents: 

 • Asawa/Bana o kaha ginikanan edad 18 hangtud 64, ug mga anak/igsoon nga edad 5 hangtud 21.
 • Himsug, mahimong motrabaho sa iyang naandan, ug walay delicadong sakit.]

(Anu-ano ang mga kinakailangan upang makakuha ng DAMAYAN at LGP?)

[Unsa ang mga lagda aron makaapil sa Damayan ug LGP?]

a. Completely filled-out and sign the Damayan/LGP Application Form and Health Questionnaire

b. Payment for the initial contribution/premium

( a. Punan at lagdaan ang mga kinakailangang impormasyon ng Damayan/LGP Application Form and Health Questionnaire

b. Pagbabayad ng paunang contribution/premium. )

[a. Natubag ug napirmahan ang Damayan/LGP application Form ug Health Questionnaire.

b. Nakabayad sa paunang conrtribusyon/premium.]

(Bakit kailangang ideklara ang tunay na  kalagayan ng kalusugan ng aplikante?)

[Nganong kinahanglan mahibal-an ang tinood nga kahimtang sa panglawas sa applicant?]

NATCCO MBAI as a Mutual Benefit Association (MBA) intends to support as many members as possible. Ensuring healthy members will also ensure wider and more coverage, thus giving financial assistance to more members.

(Ang NATCCO MBAI bilang Mutual Benefit Association (MBA) ay nagnanais na masuportahan ang mas nakararaming miyembro. Bawat miyembro ay nararapat na ipaalam ang kanilang totoong kalagayang pangkalusugan. Ito ay makakatulong para mas makalkula ng NATCCO MBAI ang mga benepisyong ilalaan sa mga miyembro.)

Ang Natcco NBA isip usa ka mutual benefit association nagtinguha nga maatiman ang daghang miyembro. Kung himsug ang mga miyembro maseguro ang daghan ug taas nga suportang pinansyal ang mahatag.

(Gaano katagal ang coverage para Damayan at LGP?)

[Hangtud kanus-a ang coverage sa Damayan ug LGP?]

Damayan: Principal Member and his/her dependents are covered for one (1) year. To continue the coverage, only renewal payment is required.

LGP: Principal member-Borrower is covered during the entire term of the loan. 

(Damayan: Ang Pangunahing Miyembro at ang kanyang mga dependents ay sakop hanggang isang (1) taon. Upang ipagpatuloy ang coverage, kailangan lamang ay ang magbayad muli.

LGP: Principal member-Borrower na nangutang ay sakop sa loob lamang ng termino ng kayang pagkakautang.)

[Damayan: Sa Principal nga miyembro u iyang Dependents, usa ka tuig. Mahimong ipadayon sa sunod nga tuig pinaagi lamang sa pagbayad sa premium.

LGP: Alang lamang sa Principal nga miyembro nga adunay utang sulod sa termino sa iyang utang.]

(Maari bang LGP lamang ang kuhanin ng produkto ng isang miyembro?)

[Mahino bang moapil lamang sa LGP?]

As an MBA, we encouraged membership. For a Principal Member to avail LGP, he/she must get membership or Damayan first. We only insure Principal Member’s LGP if he/she get Damayan.

(Bilang isang MBA, hinihimok naming ang pagpapamiyembro. Upang makakuha ng LGP ang isang miyembro kinakailangan munang kumuha siya ng DAMAYAN.)  

[Isip us aka MBA, giawhag ang pagpamiyembro. Aron makaapil sa :GP kinahanglan magpamiyembro una pinaagi sa pag-apil sa Damayan. Miyembro lang ang makaapil sa LGP.]

(Sino ang maaring italagang makikinabang o benepisyaryo?)

[Kinsa ang mahimong Beneficiary(ies)?]

Principal Member may designate any member of his/her family. To identify beneficiary’s relationship to the deceased, upon submission of claim, the designated beneficiary must also submit the following:

 1. Marriage Certificate (for married member only)
 2. Birth Certificate

(Ang pangunahing miyembro ay maaring magtalaga ng kaniyang benipisyaryo na mula sa miyembro ng pamilya. Upang kilalanin ang relasyon ng itinilagang benepisyaryo sa namatay na miyembro, kasabay ng pagpapasa ng kanyang “insurance claim”, kinakailangan din mag-pas ng mga sumusunod:

 1. Katibayan o papeles sa kasal (para sa may asawa na miyembro)
 2. Katibayan ng kapanganakan)

Ang principal nga miyembro mahimong motudlo ni bisan kinsang sakop sa iyang pamilya. Pagtino sa relasyon sa beneficiary sa namatay, pagkuha unya sa beneficio, ang beneficiary maghatag sa sumusunod:

 1. Marriage Certificate ( alang sa minyo)
 2. Birth Certificate

(Paanong kung ang Pangunahing Miyembro at ang lahat ng kaniyang mga dependents ay namatay, sino ang maaaring magproseso ng kaniyang makukuhang benepisyo?)

[Pananglit ang Principal nga miyembro ug tanang dependents ug beneficiaries nangamatay, kinsa ang makakuha sa beneficio?]

The Cooperative or any party who has direct right may file the claim. Legal documents, such cooperative membership should be submitted together with other claim requirements.

(Ang Kooperatiba o ang tamang tao na maaraing mag-claim na nakadeklara sa kaniyang beneficiary. Mayroong mga kailangang legal na dokumento na dapat isumite upang makakuha ng benepisyo.)

Ang kooperatiba o si bisan kinsa nga may katungod sa pagkuha sa beneficio, diin ang prueba sa pagka-miyembro maihatag uban sa mga documentong gikinahnaglan.

(Anu-ano ang mga kailangan upang makakuha ng benepisyo?)

[Unsa ang ubang gikinahanglang document pagkuha sa beneficio?]

When the Insured dies, the beneficiary is encouraged to inform the Cooperative immediately, via phone call or text or email. The following documents should be submitted as soon as possible:

 1. Completely filled-out and signed Claim Form;
 2. Copy of the Damayan/LGP Application Form and Health Questionnaire;
 3. Marriage Certificate and Birth Certificate of the Insured and beneficiary; (Certified True Copy is accepted)
 4. Death Certificate (Certified True Copy is accepted); 
 5. Police Report , if death is due to accident (Duplicate Copy is accepted)

(Kapag namatay ang miyembro, ang taong tatanggap ng benepisyo ay inihikayat na sabihan o ipaalam agad sa kooperatiba  gamit ang pagtawag sa telepono, pagbibigay mensahe gamit ang cellphone  o e-mail. Ang mga sumusunod na kailangang document ay dali-daling ibigay :

 1. Kumpletong nasagutan at napirmahan na Claim Form;
 2. Kopya ng Damayan/LGP Application Form at Health Questionnaire;
 3. Marriage Certificate at Birth Certificate  ng  namatay Miyembro at ng kukuha ng kaniyang benipisyo “ Beneficiary” (Certified True Copy ay tinatanggap);
 4. Katibayan ng Pagkamatay “Death Certificate “ (Certified True Copy ay tinatanggap);
 5. Police Report, kung ang namatay ay dahil sa aksidente (Duplicate Copy ay tinatanggap).)

{Kung ang miyembro namatay, giawhag ang modawat sa beneficio pagpahibalo dayon sa iyang cooperatiba gamit telepono, mensahe sa cellphone o kaha sa email. Ang mga sumusunod nga document kinahannglang madaling maisumite:

 1. Nakompleto ug napirmahang Claim Form;
 2. Kopya sa Damayan/LGP Application Form ug Health Questionnaire;
 3. Marriage Certificate (kung minyo) ug Birth Certificate sa namatay ng miyembro ug sa mokuha sa beneficio (dawaton bisag certified true copy lang);
 4. Death Certificate (dawaton bisag certified true copy lang);
 5. Police Report, kung namatay sa aksidente ( dawaton bisag duplicate copy lang).]

(Kailan maibibigay ang mga benepisyo?)

[Kanus-a mahatag ang beneficio?]

Within ten (10) working days, provided that ALL claim requirements are submitted.

(Sa loob ng sampung (10). Kumpletong ipasa ang lahat ng kinakailangan at hinihinging dokumento.)

[Sulod sa napulo (10) ka working days human maisumite ang tanang gikinahanglang document.]

(Ano ang Contestability Period ng NATCCO MBAI?)

[Unsa ang Contestability Period sa Natcco MBA?]

Damayan is contestable for six (6) months. LGP is contestable for six months or the term of the loan, whichever comes first. It means, for the Policy’s 1st 6 months, MBAI may deny payment of claims or determine that the Policy is invalid due to material misrepresentation or concealment of information that is a factor in the approval of application. 

(Ang Damayan ay contestable sa loob ng anim (6) na buwan.  Ang LGP sa loob ng anim na buwan o sa loob ng termino ng pagkakautang, kung alin man ang nauuna.  Ang ibig sabihin nito, para sa unang anim (6) na buwan ng Policy, ang MBAI ay maaaring tanggihan ang pagbabayad ng claim kung matukoy na nagsinungaling o nagtago ng mahalagang impormasyon upang aprubahan ang aplikasyon.)

(Ang Damayan ay contestable sulod sa unom (6) ka bulan. Ang LGP ay contestable sa sulod sa unom ka bulan o sulod sa termino sa utang, kung hain man ang nauna.  Buot ipasabot nga sulod sa unom ka bulan mahimong mabalibaran ang claim kung mahibal-an nga adunay dili tinood nga impormasyon o kaha importanting kasayuran ang gitago aron maaprobahan ang applikasyon.)